...عشـــــــــق ابدی

...تمنــــای هر نگاه

خـــــــــــــــــــــــدایا


رویـــــــش یک دانه، تمـــــــام عظمت تو را فــــــــــریاد می زند...

------------------------------------------------------------------------

بهــــــــــــــــــــــــــــار که می آید

دستان باد، بوی شکــــــــــــــوفه می دهد

جوانه هــــــــای تک درخت باغچه، با نوازش نسیم جــــــان می گیرند

و تو آرام و آهســــــــــــــته احســــــــــــــاس میکنی...


و باز هم بهـــــــــــــــــــــــــار آمد...

آمد تا مرا دیــــــــــــوانه تر کند...

دیوانه تـــــــــو

و چشمهای همیشه بهــــــــــــــــــــــــــــاری ات...*** فــــــــــــــرخنده عید باستانی بر همــــــــــــگان خجسته باد ***

*** پایــــــــدار باشید و شــــــــــــادکام ***

نوشته شده در چهارشنبه سی ام اسفند 1391ساعت 0:47 توسط خــیـــــــــــــانــت...|

آخـــــــــــــــرین چهارشنبه سال است امشـــــــــــــب ...


برایت...

دلــــــــــــــــــــم را به آتــــــش کشیده ام..!


نترس و بلند بپــــــــر از رویش...


زردی دردهــــــــــایت سهم دل من از تـــــــــــــــو...

و ســـــــرخی قلب تنهـــــــــــــــــــــایم 

از آن دلت عشــــــــــــق من..!!


نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم اسفند 1391ساعت 0:21 توسط خــیـــــــــــــانــت...|


منتظــــــــــــــر لحظه ای هستم که


دستـــــــانت را بگیرم در چشمــــــانت خیره شوم


و دوستــــــــــــت دارم را بر لبانم جاری کنم...منتظــــــــــر لحظه ای هستم که در کنارت بنشــــــینم


 و سر بر روی شانه هــــــــایت بگذارم...


از عشــــــــق تو..... از داشتن تو... اشک شــــــــــوق بریزم...


منتظر لحظـــــــه ی مقدسی هستم که تو را در آغـــــــــــــــوش بگیرم ،


 بوسه ای از سر عشــــــــــــق به تو تقدیم کنم وبا تمام وجود


قلــــــب و عشـــــــــــقم را به تو هدیه کنم...


آری من تورا دوســـــــــــت دارم وعاشقــــــــــانه تو را می ستایم...


نوشته شده در پنجشنبه هفدهم اسفند 1391ساعت 21:50 توسط خــیـــــــــــــانــت...|

بی کسی هایــــــــــــم را،

کاش میدیدی و بعد عزم سفــــــــر میکردی...


چشـــــــــــــــــم تارم با اشک،

همه شب تر کـــــردی...


تو که بی مـــــــن رفتی،

دل من تنهـــــــــــــــــــــــــا شد!!


کاش تنهــــــــا یک دم،به شبم برگــــــــــــــــــــــــردی...


نوشته شده در دوشنبه چهاردهم اسفند 1391ساعت 0:28 توسط خــیـــــــــــــانــت...|

عروســــــــــــــک قشنگ من

امشــب چه زود خوابت گرفت

تو هم دیگه خســـــــــته شدی؟

از غصـــــــه هام دلت گرفت؟

عروســـــــــــــــــک مهربونم

خسته شدی از غصــــــــه هام

حوصــــــــــــــلتو سر بردم از

لالایی ها و قصــــــــــــه هام؟

خوب میــدونی که غیر از این

حــــــــــــــــــرفی ندارم بزنم

تو هم اگه گوش نکنـــــــــــــی

پس مـــــــن با کی حرف بزنم؟

راستش منـــــــــــــم گرفته ام

از این همه غصه و غــــــــــم

از اینکـــــــــــــه حتی یه شبم

درد دلم نمیشه کـــــــــــــــــــم

غــــــــــمی که تو صدام دارم

از شادی و سرخوشی نیســـت

زندگیم اینجوره گلـــــــــــــــم

یه لحظه توش دلخوشی نیست

دلــــــــــم دیگه به چی خوشه

به طعنه و زخـــــــــــم زبون؟

به حــــرفهایی که شب و روز

من میشنوم از ایــــــن و اون؟

خوب میدونم تمــــــــوم میشه

این روزای سختیه مـــــــــــن

میرســــــــــــه روزی که منم

با شادی هام پر بکشـــــــــــم

یه نور امّیـــــــــــــــد تو دلم

بهــــــــــم میگه یه روز میاد

که یک صـــــــــدای مهربون

از اون بالا منو میخـــــــــواد

شایـــــــــــــد زیاد دیر نباشه

منم میرم اون بالاهـــــــــــــا

دســــــــــــــتامو باز میکنمو

میرم تو آغوش خــــــــــدا

اون روزه که دل منـــــــــــم

یه لحـــــــــظه آروم میگیره

غم از دل مـــــــــــن میره و

شــــــادی بازم جون میگیره


نوشته شده در چهارشنبه دوم اسفند 1391ساعت 10:31 توسط خــیـــــــــــــانــت...|      قالب ساز آنلاین